Kahvia ja kulttuuria Espoossa

Hyvää asiakaspalvelua, laadukkaita tuotteita ja kulttuuria vuodesta 2015 

Olemme per­hey­ritys ja haa­vee­namme oli ollut jo pitkään perustaa kahvila, jossa itsekin viih­tyi­simme. Keväällä 2015 ava­simme ensim­mäisen kah­vi­lamme: Cafe Zocerian Lep­pä­vaaraan Läkkitorille.

Hyvä asia­kas­palvelu, kahvi, tee ja laa­dukkaat tuotteet ovat toi­min­tamme kul­ma­kiviä. Asiak­kaiden viih­tyvyys on meille ensi­si­jaisen tärkeää

Syk­syllä 2015 Cafe Zocerian lau­teille kiipesi ensim­mäisen kerran bändi ja per­jantain Live-bändi-illat saivat alkunsa. Myö­hemmin ohjel­mistoon otettiin myös stand up-illat. Tänä päivänä tapah­tu­ma­tar­jonta kes­kittyy museoiden tar­joamiin näyt­te­lyihin ja tapahtumiin.

Leppävaaran valopilkku ja historian havinaa Tarvaspäässä 

Jou­lu­kuussa 2016 Cafe Zoceria valittiin Lep­pä­vaara-seuran toi­mesta Lep­pä­vaaran valo­pil­kuksi ja tam­mi­kuussa 2017 saimme kunnian tulla vali­tuksi Espoon par­haaksi kah­vi­laksi Län­si­väylä-lehden lukijaäänestyksessä.

Cafe Zocerian his­to­riassa kään­nettiin uusi lehti, kun laa­jen­simme toi­min­taamme Akseli Gallen-Kal­lelan museon his­to­rial­li­sessa piha­pii­rissä sijait­sevaan Tar­vaspään Villa Linuddiin ja Tar­vaspää Cafe Zoceria avasi ovensa tou­ko­kuussa 2017.

Uusia tuulia WeeGeellä Tapiolassa vuonna 2021

Vuonna 2018 avattiin kolmas kahvila Hel­singin kes­kustaan Alek­san­te­rin­ka­dulle Suo­ma­laisen kir­ja­kaupan toiseen ker­rokseen. Kah­vi­lasta tuli suo­sittu vir­kis­täy­ty­mis­paikka, jonne oli helppo pis­täytyä kes­kustan hulinasta.

Vuonna 2020 tar­joutui ohit­ta­maton mah­dol­lisuus avata kahvila Tapiolaan näyt­te­ly­keskus Wee­Geelle ja perus­teel­lisen har­kinnan jälkeen pää­timme siirtää Aleksin kah­vilan Wee­Geelle hel­mi­kuussa 2021. 

Läk­ki­torin kah­vilan toi­minta päättyi 12.2.2022 ja toi­minta on siir­retty kokonaan Tar­vaspään ja WeeGeen kahviloihin.

2022 Cafe Zoceria valittiin Espoon toi­seksi par­haaksi kesä­kah­vi­laksi Län­si­väylä lehden lukijaäänestyksessä.

Mistä Cafe Zoceria sai nimensä?

Perus­taes­samme kah­vilaa meillä oli poh­dittuna kym­meniä, jollei satoja nimi­vaih­toehtoja kah­vi­lalle. Tuntui kui­tenkin siltä, että kaikki ehdolla olleet nimet olivat jo käytössä.

Sitten mie­timme, miten voi­simme yhdistää nimeen myös jotain pai­kal­lista kos­ke­tus­pintaa ja mieleen tuli, että Albergan kar­tanoa on kut­suttu myös soke­ri­lin­naksi, koska nykyinen pää­ra­kennus on raken­nettu osin soke­ri­laa­ti­koissa käy­te­tystä puutavarasta.

Sokeri-sanasta muo­toutui sitten vää­rin­kir­joi­tettu Zoceri ja tuo sana muis­tutti myös Sakarin (toinen perus­ta­jista) Ita­liassa saamaa nimi­tystä Zakari. Lisäksi ensim­mäinen kah­vi­lamme perus­tettiin Läk­ki­to­rilla sijait­sevaan Gal­leria-ostos­kes­kukseen – nimeen lisättiin vielä perään a-kirjain, ja nimi sai viimein muo­tonsa Cafe Zoceria.

Hauska yhteen­sattuma olikin, että kun meille tar­joutui mah­dol­lisuus perustaa kahvila Tar­vas­päähän, istui Cafe Zoceria nimensä puo­lesta myös sinne, sillä Akseli Gallen-Kallela osti Tar­vaspään puo­li­sonsa Maryn suvulta Albergan kar­tanon mailta.

Kah­vi­lamme motto on KAHVIA JA KULT­TUURIA. Toi­min­taym­pä­ris­tös­sämme on tar­jolla makue­lä­myksiä, näyt­te­lyitä ja historiaa.

Joa ja Sakke

Järjestä meillä ryhmälounas tai kokous?

Soita 000 000 0000