Cafe Zoceria Tarvaspää

Ryhmälounaat ja kokoukset Tarvaspää Cafe Zoceriassa.

Järjestämme ryhmälounaita ja kokouksia arkipäivisin. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kahvilan tilat ovat varattuja kahvilatoimintaan. 

 

Jär­jes­tämme kokous­päiviä tai ryh­mä­lou­naita min 10 hlön ryhmille.

Tilaan mahtuu 50 hlöä buffet pöydän kanssa.

 

Lue lisätietoa ryhmälounaista ja kokouspaketeista

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous ryh­mä­lou­naasta tai kokous­pa­ke­tista Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijait­se­vassa Tar­vaspää Cafe Zoce­riassa! Tällä lomak­keella voit pyytää tar­jouksen tai olla meihin yhtey­dessä. Halu­tessasi voit täyttää myös yksi­tyis­koh­tai­semman tar­jous­pyyn­tö­lo­makkeen alla näky­västä painikkeesta.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Täytä tiedot ja jätä tarjouspyyntö!

Henkilökohtaiset tiedot
Yrityksen tiedot
Tilaisuuden ajankohta
Muut tiedot

Tar­vaspää Cafe Zoceria
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Yleisimmin kysytyt kysymykset

Tilai­suuden yhteyteen voi varata kaut­tamme opas­tetun museo­kier­roksen (kesto n 45 min.) tällöin museo veloittaa kier­rok­sesta 15 €/​hlö. Vie­rai­lusta museoon voi myös sopia suoraan museon kautta otta­malla yhteyttä osoit­teeseen info@​gallen-​kallela.​fi

Tila­vuokran hintaan sisäl­tyvät talon kukat, jotka ovat pöy­dissä pie­nissä maljakoissa.

Kukat ovat yleensä nei­li­koita tms. ja niitä on noin 1-2 kukkaa/​maljakko.

Kuk­ka­toi­mit­ta­jamme voi ottaa kukkien väri­toi­veita vastaan, ja he pyr­kivät ottamaan toiveet huo­mioon toi­mi­tuk­sissa mah­dol­li­suuk­siensa mukaan. Jos kukkien suhteen on eri­tyis­toi­veita, voi tuoda myös omia mal­jak­ko­val­miita kukkia tai tilata sel­laiset esi­mer­kiksi Lep­pä­vaaran Kukasta tai joltain muulta toimittajalta.

Jos tuo omia kukkia, kan­nattaa siitä vielä ilmoittaa erikseen tilauksen yhteydessä.

Tilai­suuksiin voi tuoda omia koris­teita ja asiakas vastaa itse juh­la­tilan spe­si­aa­lim­masta koristelusta.

Juh­la­ti­lai­suuksiin sisältyy hintaan talon juh­la­kattaus astioineen, kan­gas­lii­noineen ja kan­gas­ser­vet­teineen. Tar­vaspään Merisali on kaunis jo juh­la­kat­tauk­sella. Hen­ki­lö­kun­tamme voi auttaa istu­ma­paik­ka­korttien aset­te­lussa etu­käteen niin sovittuna.

Tar­vaspään kah­vilaan voi tulla tutus­tumaan aukio­loai­koi­namme talvikaudella:

ti - la klo 11–16 tai su 11–17 (ma suljettu)

tai kesä­kau­della joka päivä klo 11–18.

(Kesä­kausi on noin tou­kokuun puo­lesta välistä elokuun loppuun asti)

Hen­ki­lö­kun­tamme esit­telee mie­lellään tiloja (ruuh­ka­va­rauk­sella).

Aurin­koisina vii­kon­lop­puina kahvila on usein aika ruuh­kainen ja rau­hal­li­semmin pääse tutus­tumaan arkisin esi­mer­kiksi klo 14 jälkeen.

Kan­nattaa ilmoittaa tulosta etu­käteen osoit­teeseen info.tarvaspaa(at)gmail.com niin var­mis­tamme, ettei Meri­saliin ole varattu tilai­suutta tuolloin.

Tar­vaspään kah­vilan Meri­sa­lissa on piano ja sitä saa soittaa.

Piano on vanha ja elämää nähnyt, mutta se soi vielä kauniisti.

Talon puo­lesta löytyy Bosen siir­rettävä äänen­tois­to­laite, johon voi liittää kän­nykän tai iPadin piu­halla, joka lii­tetään kännykän/​iPadin kuu­lok­keelle varattuun pis­tok­keeseen. Taval­li­simmat kän­nykät sopivat yleensä yhteen, mutta lait­teiden yhteen­so­pivuus kan­nattaa var­muuden vuoksi testata etukäteen.

Tilaan voi tulla soit­tamaan pieni bändi tai DJ. Esiin­ty­jillä tulee olla omat äänen­tois­to­laitteet mukana.

Sul­ke­mi­sajan jälkeen kahvila-salin puo­lelle voidaan tehdä pieni tans­si­lattia siir­tä­mällä erk­ke­ristä pöydät pois.

Jos menun jäl­ki­ruoka vaih­detaan nor­maaliin kakkuun, ei tästä veloiteta erikseen hintaa.

Jos on eri­tyis­toi­veita juh­la­kakun suhteen, voi olla suoraan yhtey­dessä Tår­tapåtårta-kon­di­to­riaan (tai oma­va­lin­taiseen kon­di­to­riaan) ja voi sopia kakusta, sen hin­nasta ja sen toi­mit­ta­mi­sesta suoraan kon­di­torian kanssa. tar​ta​pa​tarta​.fi

Jos jäl­ki­ruoka jätetään menusta pois ja kakku tulee muualta kuin meidän kaut­tamme, annamme menun hin­nasta alen­nusta 2 €/​hlö aikuinen ja 1 €/​hlö lapsi.

Oman kak­ku­ko­risteen voi tuoda mukana.

Tilaamme juh­lissa tar­joil­tavat kakut yhteis­työ­kump­pa­nil­tamme Tårtapåtårtalta.

Näitä juh­la­kakkuja ei ole yleensä saa­ta­villa kah­vi­lamme normaalivalikoimasta.

Kak­kuihin voi tutustua tar­kemmin Tår­tapåtårtan sivuilla ja kon­di­to­riaan voi olla myös suoraan yhtey­dessä, jos toivoo lisä­tietoa kakuista tar​ta​pa​tarta​.fi

 

10 hlön kakku = 80 € 

20 hlön kakku = 160 € 

30 hlön kakku = 240 € 

40 hlön kakku = 290 €

Lii­kun­ta­ra­joit­teiset voivat tulla autolla museon pihaan ja auto tulee viedä sitten alas park­ki­pai­kalle (tai park­ki­paikan ollessa täysi tien viereen park­ki­paikan lähei­syyteen). Lisäksi kah­vi­la­ra­ken­nuksen vie­ressä on 1 kpl inva-paikkoja.

Kah­vilan teras­sille on tehty ramppi pyö­rä­tuoleja varten, mutta tähän usein kyllä tar­vitaan hieman työntöapua.

Sisällä toinen wc:stä on inva-wc.

Van­hassa museo­ra­ken­nuk­sessa pyö­rä­tuo­lilla kul­ke­minen on hieman haas­ta­vampaa kuin uusissa raken­nuk­sissa, mutta meillä vie­railee paljon asiak­kaita pyö­rä­tuolien kanssa.

Park­ki­paikka on pieni ja usein täynnä. Autoja voi jättää tien­poskeen, jos park­ki­pai­kalle ei mahdu.

Kesällä tiensivu on ihan täynnä autoja pit­kässä jonossa tien molemmin puolin.

Museon piha­tielle ja pihaan autoja ei saa jättää sillä pihatie on pelastustie.

Pelas­tustien ympäri pääsee ajamaan, niin ei tar­vitse peruu­tella hiekkatiellä.

Lii­kun­ta­ra­joit­teiset voi tuoda autolla ylös pihaan asti ja viedä sitten auto alas.

Kah­vi­la­ra­ken­nuksen vie­restä löytyy yksi inva-paikka.

Piha-alu­eella ajet­taessa tulisi huo­mioida, ettei nur­mi­koiden ja teras­sia­lueille päälle saa ajaa autolla.

Tar­vaspää Cafe Zocerian osoite on Gallen-Kal­lelan tie 27, 02600 Espoo.

Juomien hintoja

Ter­ve­tu­liais­maljat 7 €/​hlö kuo­huvaa alko­ho­lilla tai ilman. Cava Cas­tellblanc Brut tai alko­ho­li­tonta Leh­ti­kuo­huvaa tai Pom­macia. Vieraat voivat valita paikan päällä mitä ottavat.

Tar­joamme yksi­tyis­ti­lai­suuk­sissa Talon puna- tai val­ko­viiniä 35 €/​pullo (norm 43 €/​pullo).

Las­ku­tamme vii­neistä menekin mukaan.

Esi­mer­kiksi 30 hlölle 2 kaatoa viiniä on noin 10 pulloa viiniä yhteensä.


Aperol Spritz 10 €
Ape­rolia 4 cl/​ kuo­hu­viiniä 6 cl / vichyä / jäitä ja appelsiinia

Sailor Jerry Mojito 10,50 €
Sailor Jerry rommia 4 cl / lime-sit­ruunaa / minttua / ruo­ko­so­keria /​vichyä ja jäitä

Hendrick’s Gin tonic 10,50 €
Hendrick’s Giniä 4 cl / Tonicia / viipale tuo­retta kurkkua / jäitä

Napue Gin tonic 12 €
Napue Giniä 4 cl / Tonicia / kar­pa­loita / rosmariinia

Irish Coffee 10,00 €
Tul­lamore Dew Irish Whiskyä 4 cl / kuumaa, vahvaa kahvia / farii­ni­so­keria ja kermaa

Soita 000 000 0000