Usein kysyttyä

Otamme pöy­tä­va­rauksia vastaan arki­päi­ville klo 14 jälkeen, jos kah­vilaan ei ole varattu tilai­suutta samalle päivälle.

Lou­na­saikaan, vii­kon­lop­puisin, pyhä­päivinä ja yksi­tyis­ti­lai­suuksien aikana emme vali­tet­ta­vasti voi ottaa pöy­tä­va­rauksia tai ennak­ko­ti­lauksia vastaan. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita ilman pöy­tä­va­rausta ja asiakkaat pal­vellaan sitä mukaa, kun he saa­puvat kahvilaan.

Pöy­tä­va­raus­tie­dus­telut e-maililla:

Tar­vaspää Cafe Zoce­riaan: info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Cafe Zoceria Wee­Geelle:  wg.​cafezoceria@​gmail.​com

 

 

Mini­missään 10 hlön ryh­mille tar­joamme ryh­mä­lou­naita arkisin kah­vilan aukio­loai­koina eril­lisen ryh­mä­lounas- ja kah­vit­te­lu­listan mukaisesti.

Pie­nempiä ryhmiä pal­ve­lemme kah­vi­la­va­li­koiman ja nor­maa­li­toi­minnan puit­teissa kah­vilan aukioloaikoina. 

Tällöin tilaukset tehdään ja mak­setaan kassalla.

Kah­vi­las­samme on saa­ta­villa ruoka-annoksia aina aukio­loai­koina koko päivän ajan.

Kah­vi­la­va­li­koi­massa on mm:

  • ker­maista lohi­keittoa tai kasviskeittoa 
  • salaatteja: feta-, savukala-, kana tai vegaa­ninen salaatti
  • suo­datin- ja eri­kois­kahveja ja laaja tee-valikoima
  • suo­laisia ja makeita kahvileipiä
  • kak­ku­vii­pa­leita
  • limuja, olutta, viiniä, kuo­hu­viiniä ja muita virvokkeita
  • jää­telöä
Arki­päi­visin lounas aikaan klo 11- 14 ruoka-annosten hintaan sisältyy kahvi tai tee.

Kah­vi­lois­samme on vaih­televa vali­koima vegaa­nisia tuotteita.

Meiltä saa mm. kas­vi­keittoja ja salaatteja vegaa­nisina, kas­vik­silla täy­tettyä tummaa reis­saria (pyy­det­täessä), eri­kois­kahveja kas­vi­mai­doilla, Il Primo -jää­telöä, Froosh-smoot­hieita ja raakakakkuja.

Ihan koko vali­koimaa ei ole aina saa­ta­villa, mutta vegaa­nisia tuot­teita löytyy aina valikoimasta.

Kah­vi­loissa on vaih­televa määrä las­ten­tuoleja 2-6 kpl kah­vi­lasta riippuen. 

Kah­vi­las­samme on catering ja annis­ke­luoi­keudet, joten tämän vuoksi kah­vi­laamme ei voi tuoda omia juomia tai ruokia.

Alko­ho­lilaki kieltää omien juomien juo­misen tai tar­joi­le­misen ravin­to­lassa, jossa on anniskeluoikeudet.

Kah­vi­lois­samme on ulkoterassi.

Hyvä­käy­tök­siset kar­vaiset kaverit ovat ter­ve­tul­leita Cafe Zoceria Tar­vaspään ja WeeGeen kah­vi­loihin sisä­ti­loihin ja terassille.


Lii­kun­ta­ra­joit­teiset voivat tulla autolla museon pihaan ja auto tulee viedä sitten alas park­ki­pai­kalle (tai park­ki­paikan ollessa täysi tien viereen park­ki­paikan lähei­syyteen). Lisäksi kah­vi­la­ra­ken­nuksen vie­ressä on 1 kpl inva-paikkoja.

Kah­vilan teras­sille on tehty ramppi pyö­rä­tuoleja varten, mutta tähän usein kyllä tar­vitaan hieman työntöapua.

Sisällä toinen wc:stä on inva-wc.

Van­hassa museo­ra­ken­nuk­sessa pyö­rä­tuo­lilla kul­ke­minen on hieman haas­ta­vampaa kuin uusissa raken­nuk­sissa, mutta meillä vie­railee paljon asiak­kaita pyö­rä­tuolien kanssa.

Tar­vas­päässä on park­ki­paikka mutta se on pieni ja usein täynnä. 

Museon piha­tielle ja pihaan autoja ei saa jättää sillä pihatie on pelastustie.

Pelas­tustien ympäri pääsee ajamaan, niin ei tar­vitse peruu­tella hiekkatiellä.

Lii­kun­ta­ra­joit­teiset voi tuoda autolla ylös pihaan asti ja viedä sitten auto alas.

Kah­vi­la­ra­ken­nuksen vie­restä löytyy yksi inva-paikka.

Piha-alu­eella ajet­taessa tulisi huo­mioida, ettei nur­mi­koiden ja teras­sia­lueiden päälle saa ajaa autolla.

Soita 000 000 0000