Cafe Zoceria Tarvaspää

Yksityistilaisuudet, ryhmälounaat ja kokoukset Tarvaspää Cafe Zoceriassa.

Järjestämme yksityistilaisuuksia vain arkipäivisin. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kahvilan tilat ovat varattuja kahvilatoimintaan.

HUOM! Iltatilaisuudet ovat jo varattuja elokuun 2023 loppuun asti. 

Jär­jes­tämme ti - pe yksi­tyis­ti­lai­suuksia vähintään 30:n aikuisen ryh­mille ja  kokous­päiviä tai ryh­mä­lou­naita min 10 hlön ryhmille.

Juhlava Meri­sa­limme voidaan varata yksi­tyis­ti­lai­suuteen päi­vällä kah­vilan aukio­loai­koina, tilaan mahtuu 55 hlöä (max. 60 hlöä) buffet pöydän kanssa.

Kah­vilan sul­ke­mi­sajan jälkeen koko kahvila (kah­vi­lasali + Merisali) on varat­ta­vissa yksi­tyis­ti­lai­suuteen klo 22 asti ja silloin vie­raita mahtuu noin 70–80 h.

Lue lisätietoa yksityistilaisuuksista, ryhmälounaista ja kokouspaketeista

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous tar­joi­luista, juh­la­ti­lasta tai juhla- tai kokous­pa­ke­tista Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijait­se­vassa Tar­vaspää Cafe Zoce­riassa! Tällä lomak­keella voit pyytää tar­jouksen tai olla meihin yhtey­dessä. Halu­tessasi voit täyttää myös yksi­tyis­koh­tai­semman tar­jous­pyyn­tö­lo­makkeen alla näky­västä painikkeesta.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Täytä tiedot ja jätä tarjouspyyntö!

Henkilökohtaiset tiedot
Yrityksen tiedot
Tilaisuuden ajankohta
Muut tiedot

Tar­vaspää Cafe Zoceria
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Yleisimmin kysytyt kysymykset yksityistilaisuuksista

Tilai­suuden yhteyteen voi varata kaut­tamme opas­tetun museo­kier­roksen (kesto n 45 min.) tällöin museo veloittaa kier­rok­sesta 15 €/​hlö. Vie­rai­lusta museoon voi myös sopia suoraan museon kautta otta­malla yhteyttä osoit­teeseen info@​gallen-​kallela.​fi

Tila­vuokran hintaan sisäl­tyvät talon kukat, jotka ovat pöy­dissä pie­nissä maljakoissa.

Kukat ovat yleensä nei­li­koita tms. ja niitä on noin 1-2 kukkaa/​maljakko.

Kuk­ka­toi­mit­ta­jamme voi ottaa kukkien väri­toi­veita vastaan, ja he pyr­kivät ottamaan toiveet huo­mioon toi­mi­tuk­sissa mah­dol­li­suuk­siensa mukaan. Jos kukkien suhteen on eri­tyis­toi­veita, voi tuoda myös omia mal­jak­ko­val­miita kukkia tai tilata sel­laiset esi­mer­kiksi Lep­pä­vaaran Kukasta tai joltain muulta toimittajalta.

Jos tuo omia kukkia, kan­nattaa siitä vielä ilmoittaa erikseen tilauksen yhteydessä.

Tilai­suuksiin voi tuoda omia koris­teita ja asiakas vastaa itse juh­la­tilan spe­si­aa­lim­masta koristelusta.

Juh­la­ti­lai­suuksiin sisältyy hintaan talon juh­la­kattaus astioineen, kan­gas­lii­noineen ja kan­gas­ser­vet­teineen. Tar­vaspään Merisali on kaunis jo juh­la­kat­tauk­sella. Hen­ki­lö­kun­tamme voi auttaa istu­ma­paik­ka­korttien aset­te­lussa etu­käteen niin sovittuna.

Tar­vaspään kah­vilaan voi tulla tutus­tumaan aukio­loai­koi­namme talvikaudella:

ti - la klo 11–16 tai su 11–17 (ma suljettu)

tai kesä­kau­della joka päivä klo 11–18.

(Kesä­kausi on noin tou­kokuun puo­lesta välistä elokuun loppuun asti)

Hen­ki­lö­kun­tamme esit­telee mie­lellään tiloja (ruuh­ka­va­rauk­sella).

Aurin­koisina vii­kon­lop­puina kahvila on usein aika ruuh­kainen ja rau­hal­li­semmin pääse tutus­tumaan arkisin esi­mer­kiksi klo 14 jälkeen.

Kan­nattaa ilmoittaa tulosta etu­käteen osoit­teeseen info.tarvaspaa(at)gmail.com niin var­mis­tamme, ettei Meri­saliin ole varattu tilai­suutta tuolloin.

Tar­vaspään kah­vilan Meri­sa­lissa on piano ja sitä saa soittaa.

Piano on vanha ja elämää nähnyt, mutta se soi vielä kauniisti.

Talon puo­lesta löytyy Bosen siir­rettävä äänen­tois­to­laite, johon voi liittää kän­nykän tai iPadin piu­halla, joka lii­tetään kännykän/​iPadin kuu­lok­keelle varattuun pis­tok­keeseen. Taval­li­simmat kän­nykät sopivat yleensä yhteen, mutta lait­teiden yhteen­so­pivuus kan­nattaa var­muuden vuoksi testata etukäteen.

Tilaan voi tulla soit­tamaan pieni bändi tai DJ. Esiin­ty­jillä tulee olla omat äänen­tois­to­laitteet mukana.

Sul­ke­mi­sajan jälkeen kahvila-salin puo­lelle voidaan tehdä pieni tans­si­lattia siir­tä­mällä erk­ke­ristä pöydät pois.

Jos menun jäl­ki­ruoka vaih­detaan nor­maaliin kakkuun, ei tästä veloiteta erikseen hintaa.

Jos on eri­tyis­toi­veita juh­la­kakun suhteen, voi olla suoraan yhtey­dessä Tår­tapåtårta-kon­di­to­riaan (tai oma­va­lin­taiseen kon­di­to­riaan) ja voi sopia kakusta, sen hin­nasta ja sen toi­mit­ta­mi­sesta suoraan kon­di­torian kanssa. tar​ta​pa​tarta​.fi

Jos jäl­ki­ruoka jätetään menusta pois ja kakku tulee muualta kuin meidän kaut­tamme, annamme menun hin­nasta alen­nusta 2 €/​hlö aikuinen ja 1 €/​hlö lapsi.

Oman kak­ku­ko­risteen voi tuoda mukana.

Tilaamme juh­lissa tar­joil­tavat kakut yhteis­työ­kump­pa­nil­tamme Tårtapåtårtalta.

Näitä juh­la­kakkuja ei ole yleensä saa­ta­villa kah­vi­lamme normaalivalikoimasta.

Kak­kuihin voi tutustua tar­kemmin Tår­tapåtårtan sivuilla ja kon­di­to­riaan voi olla myös suoraan yhtey­dessä, jos toivoo lisä­tietoa kakuista tar​ta​pa​tarta​.fi

 

10 hlön kakku = 80 € 

20 hlön kakku = 160 € 

30 hlön kakku = 240 € 

40 hlön kakku = 290 €

Lii­kun­ta­ra­joit­teiset voivat tulla autolla museon pihaan ja auto tulee viedä sitten alas park­ki­pai­kalle (tai park­ki­paikan ollessa täysi tien viereen park­ki­paikan lähei­syyteen). Lisäksi kah­vi­la­ra­ken­nuksen vie­ressä on 1 kpl inva-paikkoja.

Kah­vilan teras­sille on tehty ramppi pyö­rä­tuoleja varten, mutta tähän usein kyllä tar­vitaan hieman työntöapua.

Sisällä toinen wc:stä on inva-wc.

Van­hassa museo­ra­ken­nuk­sessa pyö­rä­tuo­lilla kul­ke­minen on hieman haas­ta­vampaa kuin uusissa raken­nuk­sissa, mutta meillä vie­railee paljon asiak­kaita pyö­rä­tuolien kanssa.

Park­ki­paikka on pieni ja usein täynnä. Autoja voi jättää tien­poskeen, jos park­ki­pai­kalle ei mahdu.

Kesällä tiensivu on ihan täynnä autoja pit­kässä jonossa tien molemmin puolin.

Museon piha­tielle ja pihaan autoja ei saa jättää sillä pihatie on pelastustie.

Pelas­tustien ympäri pääsee ajamaan, niin ei tar­vitse peruu­tella hiekkatiellä.

Lii­kun­ta­ra­joit­teiset voi tuoda autolla ylös pihaan asti ja viedä sitten auto alas.

Kah­vi­la­ra­ken­nuksen vie­restä löytyy yksi inva-paikka.

Piha-alu­eella ajet­taessa tulisi huo­mioida, ettei nur­mi­koiden ja teras­sia­lueille päälle saa ajaa autolla.

Tar­vaspää Cafe Zocerian osoite on Gallen-Kal­lelan tie 27, 02600 Espoo.

Juomien hintoja

Ter­ve­tu­liais­maljat 7 €/​hlö kuo­huvaa alko­ho­lilla tai ilman. Cava Cas­tellblanc Brut tai alko­ho­li­tonta Leh­ti­kuo­huvaa tai Pom­macia. Vieraat voivat valita paikan päällä mitä ottavat.

Tar­joamme yksi­tyis­ti­lai­suuk­sissa Talon puna- tai val­ko­viiniä 35 €/​pullo (norm 43 €/​pullo).

Las­ku­tamme vii­neistä menekin mukaan.

Esi­mer­kiksi 30 hlölle 2 kaatoa viiniä on noin 10 pulloa viiniä yhteensä.


Aperol Spritz 10 €
Ape­rolia 4 cl/​ kuo­hu­viiniä 6 cl / vichyä / jäitä ja appelsiinia

Sailor Jerry Mojito 10,50 €
Sailor Jerry rommia 4 cl / lime-sit­ruunaa / minttua / ruo­ko­so­keria /​vichyä ja jäitä

Hendrick’s Gin tonic 10,50 €
Hendrick’s Giniä 4 cl / Tonicia / viipale tuo­retta kurkkua / jäitä

Napue Gin tonic 12 €
Napue Giniä 4 cl / Tonicia / kar­pa­loita / rosmariinia

Irish Coffee 10,00 €
Tul­lamore Dew Irish Whiskyä 4 cl / kuumaa, vahvaa kahvia / farii­ni­so­keria ja kermaa

Soita 000 000 0000